Regler för registrering av Kaningård

Ansökningsblankett
Registrerade kaningårdar

Så registrerar du din kaningård

- Den som registrerar kaningård skall ha fyllt 18 år och vara medlem i Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund.

- Uppfödaren skall ha minst tre (3) års vitsordad kaninuppfödning och bedrivit utställningsverksamhet .

- Uppfödaren skall ha genomgått "Kursen för den som driver handel med djur avsedda för sällskap och hobbykaniner". Kursen är godkänd av Jordbruksverket.

1. Intyg från läns- eller lokalföreningen som styrker väl vitsordad uppfödning ska bifogas ansökan (ok om det är någon ledamot eller suppleant i styrelsen i läns- eller lokalföreningen som intygar detta, dvs det behöver inte vara någon som har rätt att teckna föreningen).  

2. Intyg (kopia på diplom) som visar att man genomgått Jordbruksverkets kurs.  

Inregistrering
Uppfödaren kan registrera kaningård, antingen på sig själv eller på en juridisk person. Om flera uppfödare ingår skall samtliga vara medlemmar i Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund. 

Kaningårdens namn
Kaningården registreras med särskilt namn. Samma namn kan inte förekomma på mer än en kaningård. Den som registrerar sitt namn först är den som har rätten till namnet.

Ansökan
Ansökan om inregistrering av kaningård skall skickas till  Fredric Elebring, Rävantorp 1, 585 97 Linköping. Tel: 013-147 852, e-post: fredric.elebring@telia.com Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den . Efter godkänd inregistrering betalar ägaren fastställd registreringsavgift (för närvarande 500 kronor). 

Uppgifter i ansökan
Ansökan skall innehålla minst följande uppgifter:

- Gårdens namn
- Innehavarens namn, födelsenummer, adress, telefon, fax, e-post.
- Uppgift om när innehavaren blev medlem i riksförbundet.
- Namn och födelsenummer på övriga personer som är delägare i gården.
- Uppgifter om raser/varianter som finns i kaningården.

Administrativ kontroll
Kaningården förutsätts föra stamrulla, gårdskort eller gårdsjournal för att ha god kontroll i kaningården.

Stamtavlor
Avelsdjur får endast säljas med stamtavla som uppfyller kraven för stambokföring enligt Nordisk Kaninstandard, nationella bestämmelser. På stamtavlan skall uppgifter finnas om kaningårdens namn och registreringsnummer. 

Djurhållning
§ 2 Djurskyddslagen
Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Det förutsätts att kaningården också för övrigt sköts så att den motsvarar kraven för god djurhållning enligt Djurskyddslagen. 

Sundhet
Uppfödaren förbinder sig att inte leverera djur med sjukdomar eller kända defekter. Djuren skall vara utställningsbara. Kaninerna skall vara rasrena vad beträffar färg och hårstruktur så långt uppfödaren känner till av egen avel. Uppfödaren utfärdar faktablad på kaniner som säljs till de som köper kaniner för första gången. 

Medlemskap upphör
Om uppfödaren slutar som medlem i riksförbundet kommer registreringen att upphöra eller vara vilande om medlemmen önskar detta. Kontroll av medlemskapet sker minst en gång per år (nytt).

Vilande kaningårdsnamn
I de fall ägaren till kaningården inte varit medlem under minst tre år upphör även rätten till kaningårdsnamnet. Kaningårdsnamnet kan därför vara vilande under maximalt tre år. Därefter måste ansökan och betalning ske på nytt. (Nytt från och med 2009.)

Efterrättelse
Om kaningården inte uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna, lämnar oriktiga uppgifter eller på annat sätt missbrukar bestämmelserna kan registreringen dras in.

Källa: Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund